+91-80-23241093
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | ಕನ್ನಡ
ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ)
ಚಿತ್ರಶಾಲೆ
೨೦೧೮ ರ ಜೂನ್ ೨೧ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಯೋಗ ದಿನ
© ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ | ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪಿ: 080-2335 4648 / ಇ: sssce6@gmail.com / W: www.sarvajna.org
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀತಾ ಮೈಕ್ರೊಟೆಕ್