Newsletter

Results

Year Name of the Student Percentage
2005-06 Mamatha.C 86.22%
2006-07 Shashikala. V 88.14%
2007-08 Subha N.Rao 90.43%
2008-09 Yasholatha. G 90.71%
2009-10 Anitha 86.5%
2010-11 Sowbhagya. C 91%
2011-12 Nethra R.S 95.07  3rd Rank
2012-13 Sowmya B.R 90.79%
2013-14 Aruna G 93.71% 4th Rank
2014-15 Rashmi M 93.31
2015-17 Sukanya M.B
Renukambha C.
94.50% – 2nd Rank
94.12% – 5th Rank
2016-18 Hamsapriya 93.50%
2017-19 Swetha R 94.13% – 6th Rank
2018-20 Arpitha K S 94.88%
2019-21 CHAITANYA M
RASHMI S
92.79
92.79